درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رئیس همایش:
دکتر محمد مهدی فاتح
دبیر همایش:
دکتر علی دستفان
دبیر اجرایی:
دکتر رضا شیخ
دبیر علمی:
دکترمحمد حسن فولادی-پسا دکتری :آینده نگری،دپارتمان برنامه ریزی و توسعه دانشگاه لندن
کمیته علمی
محمد رضا قادری - دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای - رئیس انجمن آمایش استان سمنان - مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان
میتراکسایی - دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای - محقق- کارشناس سازمان برنامه و بودجه
نادر زالی - دکتری شهرسازی – برنامه ریزی منطقه ای - مدیر گروه دانشگاه گیلان
کرامت الله زیاری - دکتری برنامه ریزی شهری - مدیر گروه دانشگاه تهران
محمدتقی رهنمایی - دکتری جغرافیا - استاد تمام دانشگاه تهران
سیروس شفقی - دکتری برنامه ریزی شهری – استاد تمام دانشگاه اصفهان
امیر محمود زاده - دکتری عمران – هیئت ‌رئیسه انجمن آمایش سرزمین ایران
بخشنده نصرت - دکتری آمایش سرزمین - استاد تمام بازنشسته دانشگاه تربیت معلم
رضا شیخ - دکتری مدیریت صنعتی - دانشیار و رئیس دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد علی مولایی - دکتری اقتصاد - دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود
علی دهقانی - دکتری اقتصاد - استادیار دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد عطائی - دکتری تخصصی مهندسی معدن- استاد تمام دانشکده مهندسی معدن، ژئوفیزیک و نفت دانشگاه صنعتی شاهرود
سید محمد حسن حسینی - دکتری مهندسی صنایع - استادیار دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود
محمود رحیمی - دکتری تخصصی اقتصاد کشاورزی- استادیار دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود
علیرضا عرب امیری - دکتری مهندسی اکتشاف معدن- دانشیار دانشکده مهندسی معدن، ژئوفیزیک و نفت دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد احمدی - دکتری مهندسی عمران – دانشیار و رئیس دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شاهرود
حبیب الله قاسمی - دکتری زمین شناسی- استاد تمام دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود
علیرضا لادن مقدم - دکتری اقتصاد کشاورزی و علوم باغبانی -هیات علمی وسرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
حیدر لطفی -دکتری جغرافیای سیاسی و برنامه ریزی توریسم -هیات علمی و رییس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
مجید ولی شریعت پناهی - دکتری جغرافیای انسانی
مجید کریم پور ریحان - دکتری آمایش محیط از فرانسه
سعید طاهری - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان
علیرضا حمیدیان - دكتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - ریاست دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری
یعقوب زنگنه - دكتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری - مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه حكيم سبزواری
محمدتقی رضویان - دکترای جغرافیا از انگلستان - استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
پیروز مجتهد زاده - دکترای جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک – دانشگاه لندن
رضا لحمیان- ریاست دانشگاه گرمسار - دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری
داود حسن آبادی عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
حمیدرضا عزیزالدین - فوق لیسانس مهندسی زمین شناسی اقتصادی
زینب کرکه ابادی - دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری - دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان