صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

محورهای دومین همایش ملی "رویکردهای نوین آمایش سرزمین "

*آسیب شناسی کلی مقوله آمایش سرزمین درنظام تصمیم گیری وتصمیم سازی

*آمایش سرزمین وتوسعه متوازن منطقه ای

*راهکارهای اقتصادی وتامین منابع مالی اجرای مطالعات آمایش

*چالش های تهیه مطالعات آمایش استان های کشور

*مدیریت توسعه سرزمینی با تاکید برتعاملات استان های همجوار

*وجوه تشابه ،افتراق ،آمایش سرزمین در رویکردهای نوین مدیریت شهرها(راهبردتوسعه شهرها)

*راهکارهای اجرا وساماندهی طرح های آمایش استان ها

*مدیریت بحران آب در دوره خشکسالی از دیدگاه آمایش سرزمین

*نقش مدیریت،فرهنگ وتوسعه انسانی درآمایش سرزمین

*کاربرد آمار و  سیستم های اطلاعات جغرافیایی در اجرای مطالعات آمایش سرزمین